Training & Coaching bij organisatieveranderingen
“Als harder werken niet meer werkt” - Daniel Ofman
Wimatch helpt grip te krijgen op onproductieve gedachten en emoties
“You can't stop the waves, but you can learn to surf.” ― Jon Kabat-Zinn
WiMatch helpt je met jezelf bezig te zijn, zonder moeten
“Je kunt worden wie je wilt zijn” – Marijke Korendijk

Privacy Verklaring

WiMatch verwerkt gegevens van je als je een dienst of product afneemt bij WiMatch. Jij bent van onschatbare waarde voor ons. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van jouw gegevens, in het bijzonder van je persoonsgegevens, is voor WiMatch dan ook van groot belang.

In dit privacy statement leggen wij o.a. uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Wij verwerken jouw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WiMatch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oever 1-5

3161 GR  Rhoon

085-0407625

Marijke Korendijk is de Functionaris Gegevensbescherming van WiMatch. Zij is te bereiken via Marijke@wimatch.nl

1.     Persoonsgegevens die door WiMatch worden verwerkt:

WiMatch verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruikmaakt van de diensten van WiMatch. We verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en door ze aan ons te verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor de onderstaande doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door WiMatch worden verwerkt.

Bij een informatie aanvraag via onze website of telefonisch worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam

Bij inschrijving voor een coaching traject of training van WiMatch (via onze website), het afnemen van een dienst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsgegevens evt. BTW nummer;
 • Het land;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Functie;

Voor het gebruikmaken van de assessments van WiMatch worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Voor het houden van coaching gesprekken worden schriftelijke aantekenen bijgehouden van de coaching sessies. Deze worden niet gedeeld met derden.

2. Verwerkt WiMatch bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen?

De dienstverlening van WiMatch is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. WiMatch vraagt je dan ook deze gegevens niet te verstrekken.

Verder hebben we op geen enkele wijze de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. WiMatch kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raden we ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door WiMatch worden verwerkt.

Mocht je toch overtuigd zijn dat WiMatch onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan vragen we je contact op te nemen via info@wimatch.nl of +31 850407625. WiMatch zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

WiMatch verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 • Om je informatie toe te kunnen zenden n.a.v. jouw interesse in de diensten en producten van WiMatch;
 • Om je in te kunnen schrijven voor een coaching traject of training van WiMatch;
 • Voor het verlenen van een opmaat inhoudelijke coaching en/of trainingssessie
 • Voor het toesturen van facturen;
 • Voor het toesturen van de link om een assessment te kunnen maken;
 • Voor het toesturen van de rapportage van het assessment;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief
 • Teneinde vast te stellen dat WiMatch daadwerkelijk contact met je heeft gehad bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

4. Hoe lang bewaart WiMatch jouw persoonsgegevens?

WiMatch bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de dienstverlening. Zie ook punt 7.

5. Deelt WiMatch jouw persoonsgegevens met derden?

WiMatch deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of op grond van wettelijke verplichtingen. Er is een nauwe samenwerking met PeopleKeys /DISC Factor te Veenendaal omdat zij de verwerker zijn van alle assessments die wij aanbieden. PeopleKeys/DISC Factor heeft alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG wet om zo te kunnen waarborgen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluit WiMatch i.o.m. de AVG een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe analyseert WiMatch jouw websitebezoek?

WiMatch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die WiMatch van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij WiMatch deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@wimatch.nl Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk op jouw verzoek gereageerd worden.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor WiMatch van groot belang. WiMatch neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan.

Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of denkt dat misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door WiMatch wordt gewaarborgd, neem dan contact op met WiMatch via info@wimatch.nl of +31 850407625.

9. Wijzigingen van deze Privacy Verklaring 

Het kan zijn dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds de meest actuele versie.

Pin It on Pinterest

Share This